PIRKŠANAS – PĀRDOŠANAS LĪGUMS Nr.
 
Rīga                                                                                                             2015.gada   .
 
SIA "Genuine Autoparts", turpmāk tekstā saukta „Pārdevējs”, kas darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un”Pircējs”, kurš turpmāk tekstā tiek saukts „Pircējs”, no otras puses, kopā sauktas Puses, ir noslēgušas šo līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums” par sekojošo:
 
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
 
1.1.Pārdevējs apņemas piegādāt un nodot, bet Pircējs apņemas saņemt un apmaksāt rezerves daļas dažādu modeļu automašīnām, (turpmāk – „Prece”), saskaņā ar pasūtījumu, turpmāk – „Pasūtījums”, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
 
2.VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI
 
2.1.Pasūtījums         no 2015. gada    .           ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
 
2.2.Ar Pasūtījumu tiek saprasts uzskaitījums ar vienu vai vairākiem Preces nosaukumiem (pozīcijām), kuri ir apvienoti ar vienu Pasūtījuma numuru un ietver informāciju par preces nosaukumu, tās daudzumu, Preces izgatavotāju (-jiem), Preces piegādes termiņu (-iem), noteikto Preces piegādes vietu, Preces cenu, pārējiem Preces piegādes un apmaksas noteikumiem.
 
2.3.Noformējot Pasūtījumu Pircējs no Pārdevēja saņem pilnīga apjoma un ticamu informāciju par Preci: patstāvīgi noformējot Pasūtījumu ar Internēta palīdzību, no mājas lapā www.autospares.lv izvietotās informācijas, Pircējam apmeklējot ofisu (līgumu noslēgšanas vietas) – no Pārdevēja konsultantiem. Pasūtījuma veidlapas aizpildīšana un tās turpmākā nodošana izpildei nozīmē pilnīgu Pircēja iepazīšanos ar Preci, tās piegādes noteikumiem, izvēli, kā arī Pasūtījuma noteikumu ietekmi uz Preces galējās cenas veidošanos.
 
2.4.Saskaņā ar šo Līgumu pārdotā Prece var būt sekojošās kategorijās: „oriģināla”, t.i. Pārdevēja saņemta no transporta līdzekļa izgatavotāja, vai izgatavotāja pārstāvja, ko apstiprina arī atbilstošais izgatavotāja iesaiņojums vai preču zīme, kura ir attēlota tieši uz pašas Preces, kā arī – „neoriģināla”, t.i. Pārdevēja saņemta no citiem izgatavotājiem, kas ir apstiprināts ar iesaiņojumu un uz tā norādīto Preces kataloga numuru, saskaņā ar Pircēja Pasūtījumu. Tādi Preces veidi kā stiprinājuma elementi, daži blīvējuma materiāli netiek marķēti no izgatavotāju puses un tiek piegādāti bez iesaiņojuma vai kādas citas izgatavotāja identifikācijas, bet tajā pašā laikā atbilst savam paredzētajam pielietojumam. Preces kvalitāte atbilst atbilstošās preču kategorijas standartiem.
 
2.5.Pasūtījuma izpildīšana tiek uzsākta tad, kad no Pircēja ir saņemta daļēja vai simtprocentīga priekšapmaksa kasē vai uz Pārdevēja rēķina. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta līdz nākamās darba dienas beigām, saskaņā ar www.autospares.lv norādīto Pārdevēja darba kārtību. Gadījumā ja šis moments atbilst brīvdienai vai svētku dienai, tad Pasūtījuma izpildes uzsākšanas termiņš tiek nobīdīts atbilstoši šādu dienu skaitam.
 
 
 
 
3.1.Kopējais pasūtījuma izpildes termiņš ir termiņš, kurā tiek piegādāts kāds no Pasūtījumā ietvertajiem Preču nosaukumiem. Pasūtījuma izpildes termiņš tiek skaitīts darba dienās. Pārdevēja mājas lapā www.autospares.lv norādītie piegādes termiņi ir spēkā, ja prece ir uz vietas transporta līdzekļa izgatavotāja vai citu analogo rezerves daļu izgatavotāju noliktavā Latvijā un ārvalstīs pasūtījuma uzsākšanas brīdī un norādītais termiņš ietver piegādi līdz Pārdevēja noliktavai Rīgā. Pārdevējs negarantē ka visas mājas lapā www.autospares.lv redzamās auto rezerves daļas un aksesuāri ir uz vietas transporta līdzekļa izgatavotāja vai citu analogo rezerves daļu izgatavotāju noliktavā Latvijā un ārvalstīs pasūtījuma uzsākšanas brīdī, kā arī ne vienmēr var pārbaudīt to pieejamību.
 
3.2.Noformējot Pasūtījumu, Pārdevējs un Pircējs nosaka pirkšanas – pārdošanas nosacījumus katrai atsevišķajai Preces pozīcijai, tādus kā: nosaukums, daudzums, izgatavotājs, piegādes termiņš, cena.
  
3.2.1 Preces cena var mainīties šī līguma punktā 5.1.2. gadījumā.
 
3.3.Pasūtījums (vai daļa no tā, gadījumā ja Pasūtījums nav komplekts) tiek uzskatīts par izpildītu faktiskajā Preces nodošanas Pircējam momentā, uz noteiktajai precei izdotās Pārdevēja pavadzīmes pamata, uz kuras ir Pircēja vai tā atbilstoši pilnvarota pārstāvja paraksts. Gadījumā ja norādītajā laikā Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis neatrodas norādītajā piegādes adresē, prece tiek atgriezta Pārdevējā noliktavā un atkārtotā piegāde Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar norādītajiem tarifiem. Ar komplektu tiek saprasts noteikts preču kopums no diviem vai vairākiem atsevišķiem komponentiem, lai to izmantotu mērķiem, kuri izriet no apvienojamo Preču paredzētā pielietojuma, kuras tiek piegādātas kopā, papildina viena otru un, acīm redzot, ir paredzētas kopīgai izmantošanai. Izgatavotājs piešķir komplektam vienotu kataloga numuru. Preces, kuras ir iekļautas komplektā, var tikt atgrieztas vai apmainītas tikai komplekta sastāvā.
 
3.4.Gadījumā ja Prece (viens no Pasūtījuma nosaukumiem) var tikt izmantota patstāvīgi, atsevišķi un neatkarīgi no citām Precēm un neietilpst komplektā saskaņā ar p.3.3. definēto, atbilstoši Pasūtījumam piegādātās Preces netiek apskatītas kā komplekts.
 
3.5.Pēc Pušu vienošanās Preces, kuras veido komplektu, var tikt Pircējam nodotas dažādā laikā šī Līguma darbības termiņā.
 
3.6.Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām. Ja Pircējam tiek nodots komplekts, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām no tā brīža, kad ir nodotas visas preces, kuras sastāda komplektu. Gadījumā ja Pārdevējs ir veicis divas atkārtotas piegādes Pircēja norādītajā adresē iepriekš norādītā laikā, bet Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav bijis sastopams norādītajā adresē, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām un Pārdevējam ir tiesības atteikt turpmākas piegādes, bet Pircēja pienākums ir pašam ierasties Pārdevēja noliktavā un saņemt Preci.
 
3.7.Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītie riski pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī, saskaņā ar p.3.3.
 
3.8.Gadījumā ja Pārdevējs Preci glabā ilgāku laiku nekā tas ir paredzēts šajā Līgumā, lai varētu realizēt Pircēja pienākumu saņemt Preci, no Pircēja tiek iekasēta samaksa 0.2% apmērā no Preces vērtības par katru glabāšanas dienu. Glabāšanas maksu Pircējs apmaksā saņemot Preci.
 
4.PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
 
4.1.Pārdevēja pienākums ir:
 
4.1.1.Piegādāt preci atbilstoši Pasūtījuma nosacījumiem.
 
4.1.2.Garantēt Preces kvalitātes atbilstību analoģisku Preču kvalitātes prasībām EU teritorijā. Nodrošināt garantijas saistības saskaņā ar šī Līguma pielikuma nosacījumiem.
 
4.1.3.Gadījumā, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda Pasūtījumu, mainās Preču piegādes termiņi un cenas, nekavējoties informēt Pircēju par piegādes nosacījumu maiņu, lai iegūtu tā piekrišanu jaunajiem Pasūtījuma izpildīšanas nosacījumiem kopumā vai daļēji. Pārdevējam jāinformē Pircēju ar tālruņa vai e-pasta sakaru palīdzību. Saņemtā atbilde tiek fiksēta Pasūtījuma izpildes elektroniskajā vēsturē. Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pieņēmis mainītos nosacījumus, ja 36 stundu laikā pēc tam kad Pārdevējs to ir informējis par līguma apstākļu izmaiņām, Pircējs nav uz Pārdevēja adresi nosūtījis atteikuma vēstuli. 
 
4.1.4.Sniegt pilnīgu nepieciešamo informāciju par Preci, tās izgatavotāju un pārējiem nosacījumiem saskaņā ar p.2.3.
 
4.1.5.Izskatīt pretenzijas saskaņā ar p.4.4.5. un veikt nepieciešamos pasākumus to apmierināšanai.
 
4.2.Pārdevējam ir tiesības:
 
4.2.1.Neuzsākt Pasūtījuma izpildi gadījumā, ja nav saskaņā ar p.2.5. noteiktās priekšapmaksas.
 
4.2.2.Nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību automašīnai un nepieņemt Preces atgriešanu gadījumā ja:
 • Pircējs nav pieprasījis Preces atbilstības pārbaudi;
 • nav pilnīgu datu par automašīnu;
 • ja ir iesniegts kļūdains automašīnas šasijas (VIN) numurs, vai agregātu numuri;
 • ja automobilis ir pārveidots ārpus specializētajām tehniskās apkalpošanas stacijām vai arī ir uzstādītas nestandarta detaļas, iekārtas vai agregāti;
 • Prece ir zaudējusi tirgum nepieciešamo izskatu;
 • Prece ir uzstādīta auto servisā bez attiecīgā aprīkojuma;
 • Prece ir uzstādīta auto servisā bez attieciegās licences un sertifikāta; 
 
4.2.3.Gadījumā ja Prece no Pircēja puses netiek pieprasīta 14 kalendāro dienu laikā, skaitot no Pircēja informēšanas dienas par Preces pienākšanu Pārdevēja noliktavā, vienpusējā kārtā pārtraukt Līguma darbību un realizēt Preci trešajām personām. Pircējs šajā gadījumā var saņemt par Preci iemaksāto priekšapmaksas summu tikai pēc Preces pārdošanas trešajām personām, atskaitot summas, kuras Pārdevējs iekasē par Preču glabāšanu laika periodā no Preces pienākšanas noliktavā līdz tās galējai pārdošanai.
 
4.2.4.Gadījumā ja Pasūtījumā nav automašīnas datu, neatbildēt par Preces atbilstību automašīnai.
 
4.2.5.Gadījumā ja Pircējs nepiekrīt cenu izmaiņām, atteikties no Pasūtījuma izpildes, piedāvāt analoģisku cita ražotāja Preci, mainīt Preces piegādes termiņus.
 
4.2.6.Nepieņemt pretenzijas par atgriezto preci, ja nav iesaiņojuma vai tā ir zaudējusi atbilstošo preces izskatu, kā arī gadījumā ja nav ievēroti p.4.2.2. nosacījumi.
 
4.2.7.Nepieņemt atpakaļ atgrieztas speciāli pircēja automašīnai pasūtītas - neatvietojamas rezerves daļas un oriģinālās daļas, kuru piegādes laiks līdz pārdevēja noliktavai ir ilgāks par 3 darba dienām.
 
4.3.Pircēja pienākums ir: 
 
4.3.1.Noformējot Pasūtījumu iesniegt precīzu nepieciešamās Preces aprakstu, tās numuru pēc izgatavotāja kataloga, vai arī visus automašīnas datus, kuri ir nepieciešami lai precīzi noteiktu nepieciešamo Preci (automašīnas šasijas (VIN) numuru, tipu un dzinēja numuru, kondicionētāja esamība (neesamība), pārnesumu kārbas tipu un numuru, korpusa komplektāciju u.c.). Patstāvīga pasūtījuma gadījumā, bez konsultācijām ar Pārdevēja menedžeriem, pašam atbildēt par Preces izvēli.
 
4.3.2.Apmaksāt Preci saskaņā ar Pasūtījumu, pēc tajā norādītās cenas.
 
4.3.3.Pieņemt preci saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem 5 darba dienu laikā, skaitot no tās dienas, kad Pircējs ir ticis informēts par Preces pienākšanu Pārdevēja noliktavā.
 
4.3.4.Gadījumā, ja Pārdevējs nodod Preci pārkāpjot Pasūtījuma noteikumus attiecībā uz kvantitāti, sortimentu, komplektāciju, ne vēlāk kā 7 kalendāro dienu laikā pēc pirkuma izdarīšanas informēt Pārdevēju par šiem pārkāpumiem.
 
4.4.Pircējam ir tiesības:
 
4.4.1.Pieprasīt atgriezt priekšapmaksu gadījumā, ja Pārdevējs nevar izpildīt Pasūtījuma nosacījumus.
 
4.4.2.Veikt izmaiņas Pasūtījumā pirms Pārdevējs ir uzsācis tā izpildi.
 
4.4.3.Pirms Preces saņemšanas atteikties no Līguma izpildes, pie nosacījuma, ka Pārdevējam tiek atlīdzināti izdevumi, kuri tam radušies veicot šī Līguma izpildes darbības, līdz 50% apmērā no kopējās Pasūtījuma vērtības. Kā arī ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas izmantojot atteikuma tiesības, ievērojot šā līguma 4.2.6. punktā minētos nosacījumus preces atgriešanai, kā arī vienlaikus kompensējot visus Pārdevēja tēriņus, saistībā ar Preces atgriešanu ražotāja noliktavā. Ja pirkuma apmaksa vai preces saņemšana (līguma noslēgšana) notiek kādā no Pārdevēja klientu apkalpošanas centriem, tad šādi noslēgtais līgums netiek uzskatīts par distances līgumu un nav pamata uz to attiecināt LR MK „Noteikumos par distances līgumu" nr.207, punktā 9. paredzētās atteikuma tiesības, jo šajā gadījumā pircējam ir visas iespējas klātienē iepazīties ar preci, novērtēt preces atbilstību savām vajadzībām un, ja prece tām neatbilst neveikt samaksu par preci. PTAC (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs) normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
 
4.4.4.Patstāvīgi veikt tādu Preču nokomplektēšanu, kuras ietilpst automašīnas remonta laikā vienlaicīgi nomaināmas grupas sastāvā, gadījumā ja Pārdevējs saprātīgā termiņā nespēj izpildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu.
 
4.4.5.Iesniegt pretenzijas par Preces darbības spēju zudumu tās ekspluatācijas laikā tajos gadījumos uz kuriem attiecas Preces izgatavotāja garantijas saistības, tas notiek izgatavotāja noteiktajā kārtībā, balstoties uz konkrētajā reģionā esošā izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja lēmumu. Gadījumā ja tiek atklāts, ka Preces kvalitātes trūkumi nav radušies Pārdevēja vainas dēļ, ekspertīzes izdevumi ir jāsedz Pircējam.
 
5.CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
 
5.1.Kopējā Pasūtījuma cena veidojas no visu atsevišķā nosaukuma Preču cenu summas, kuras tiek noteiktas saskaņā ar Pasūtījuma nosacījumiem.
 
5.1.2. Preces cena no ārpus Eiropas savienības piegādātajiem ar atzīmēm Japan (AIR) vai Russia, var tikt mainīta, ja pircējs naformejot pasūtījumu nav pievienojis komentāru „tikai no šī piegādātāja”. Tadejādi gadījumā ja prece nebūs pieejama no lētākā piegādātaja ar atzīmi Japan (AIR) vai Russia, tā automātiski tiks pārsūtīta no nākamā lētākā piegādātāja ar atzīmi Japan (AIR) vai Russia.
 
5.2.Cenas tiek noteiktas eiro (EUR) uz Līguma noslēgšanas dienu.
 
5.3.Preces apmaksu Pircējs veic eiro (EUR), balstoties uz Pārdevēja rēķiniem, kuri izveidoti atbilstoši p.5.5. noteiktajai formai. Pusēm papildus vienojoties, Pircējs var veikt apmaksu citā valūtā pēc Pārdevēja iekšējā kursa.
 
5.4.Gadījumā ja Preces cena mainās Pasūtījuma izpildes gaitā un tā rezultātā rodas Pircēja parāds Pārdevējam, tad Pircējs to dzēš saņemot Preci.
 
5.5.Pasūtījuma apmaksas forma: a) skaidra nauda – apmaksa Pārdevēja kasē; b) naudas pārvedums – pārskaitot uz šajā Līgumā norādīto Pārdevēja rēķinu; vai citā elektronisko norēķinu formā.
 
6.PRECES KVALITĀTE
 
6.1.Pārdevējs piegādā Pircējam Preci, kura pēc kvalitātes atbilst Pircēja izvēlētajai kategorijai (šī Līguma p.2.4.). Preces kvalitāte (izņemot slēptos ražošanas defektus) tiek noteikta no Pircēja puses, veicot Preces vizuālo apskati tās saņemšanas laikā.
 
6.2.Ja par Preces kvalitāti rodas domstarpības, katrai Pusei ir tiesības veikt neatkarīgu ekspertīzi. Ekspertīzes izdevumus sedz tā puse, kuras vainas dēļ ir Precei ir radušies trūkumi.
 
7.GARANTIJAS SAISTĪBAS
 
7.1.Ražotāja noteiktais garantijas termiņš ir 12 mēneši. Ar “Garantijas nolikumu” Pircējs patstāvīgi iepazīstas Pārdevēja ofisā vai arī Pārdevēja mājas lapā www.autospares.lv
 

7.2.Saskaņā ar garantijas nosacījumiem garantija netiek piemērota, ja Preces bojājums saistīts ar nodilumu. Par dilstošām detaļām tiek uzskatītas sekojošas detaļas:

 
Apmaksā Pircējs
Apmaksā garantija 
Bremžu kluči vai rokas bremžu loki
Nodiluma gadījumā
Materiāla defekta gadījumā (līdz 20 000 km nobraukumam)
Bremžu diski
Nodiluma un pārkaršanas gadījumā
Materiāla defekta gadījumā
Sajūga apšuvumi, sajūga diski un spararats.
Vējstikla logu tīrāmās slotiņas (priekšējais un aizmugurējais stikls,lukturi)
Nodiluma un bojājuma gadījumā
Materiāla defekta gadījumā līdz 5 000 km nobraukumam vai 3 mēnešiem
Zobsiksna
Nodiluma gadījumā
Materiāla defekta gadījumā
 
7.3.Preces izgatavotājs garantijas saistības nosaka un informāciju novada patstāvīgi, vai nu caur saviem oficiāli pilnvarotajiem pārstāvjiem, vai arī caur dīleriem.
 
8.PUŠU ATBILDĪBA
 
8.1.Puses par savu saskaņā ar šo Līgumu radušos saistību izpildi atbild saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
 
8.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju savu saistību neizpildi, ja tā ir notikusi tādu nepārvaramu apstākļu dēļ kā: karš vai kara darbības, zemestrīce, plūdi, ugunsgrēks vai citas stihiskās nelaimes, valsts iestāžu akti vai darbības, muitas likumdošanas izmaiņas, importa un eksporta ierobežojumi, kuri radušies neatkarīgi no Pušu gribas pēc šī Līguma noslēgšanas. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības, par to nekavējoties informē otru Pusi un iesniedz pilnvarotu iestāžu izsniegtus dokumentus, kuri apstiprina šādu apstākļu esamību.
 
8.3.Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības gadījumā, ja Pircējs ir patstāvīgi noformējis Pasūtījumu caur Internētu, neveicot preču atbilstības pārbaudes pieprasījumu pēc tā transporta līdzekļa datiem, kuram Prece tiek iegādāta. Pieprasījums Pārdevējam jānosūta elektroniskā veidā, Pārdevējs to noformē kā veidlapu, kurai tiek piešķirts numurs, un pēc tam veidlapa tiek nosūtīta atpakaļ Pircējam ar pārbaudes rezultātiem. Gadījumā ja šāda pieprasījuma nav un sakrīt Pārdevēja piegādātās un Pircēja pieprasītās Preces numuri, vai arī šo rezerves daļu numuri ir aizvietojami, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par atbilstoši izpildītām, Prece nevar tikt apmainīta vai atgriezta (izņemot garantijas gadījumus).
 
9.STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
 
9.1.Puses veiks visus pasākumus to strīdu un domstarpību atrisināšanai pārrunu ceļā, kuras var rasties izpildot šī Līgumu vai saistībā ar to radušās saistības.
 
9.2.Gadījumā, ja Puses nav vienojušās, visi strīdi ir jāizskata saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanā paredzēto procedūru.
 
 
10.NOSLĒDZOŠIE NOSACĪJUMI
 
10.1.Līgums stājas spēkā tajā dienā, kad to paraksta Puses vai arī pircējs veic apmaksu preču pasūtīšanai..
 
10.2.Pircēja pieprasījumi, kuri saistīti ar Līguma darbības pārtraukšanu, tā nosacījumu pārkāpumu novēršanu, Preces trūkumiem, zaudējumu atlīdzināšanu, Pārdevējam tiek iesniegti rakstiskā veidā, pievienojot nepieciešamos dokumentus, kuri pamato šīs prasības (dokumentu, kurš apstiprina to preču pirkšanas faktu kurām ir noteikti garantijas termiņi vai derīguma (kalpošanas) termiņi, tehnisko pasi vai citu to aizstājošu dokumentu, kā arī dokumentus, kuri apstiprina preces trūkumus.
 
10.3.Šis līgums, kurš ir izvietots Pārdevēja izmantotajā Internēta mājas lapā www.autospares.lv, ir publisks piedāvājums. Pušu parakstīta Līguma eksemplāra papīra formā neesamība, gadījumā ja Pircējs par to veic faktiskos maksājumus, nav pamats šī Līguma uzskatīšanai par nenoslēgtu. Apmaksas veikšana saskaņā ar izdarīto Pasūtījumu tiek uzskatīta par Pircēja akceptu.
 
10.4.Līgums sastādīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks un tie glabājas pie līguma slēdzēju pusēm.
 
11.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
 
                                                                                 
 

 

PĀRDEVĒJS

SIA Genuine Autoparts
Juridiskā adrese: Daugavgrīvas 31b, LV1007, Latvija
Pasta adrese: Daugavgrīvas 31b, LV1007, Latvija
IBAN: LV56HABA0551027667289
Banka: AS "Swedbank"
SWIFT HABALV22
PIRCĒJS


Juridiskā adrese:
Deklarētā adrese
rēķins: 
Banka:

 

 

 ___________________________________

/ /
___________________________________

/ ___________________________ /

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Pirkšanas- pārdošanas Līgums Nr.
Pielikums Nr.1
                                                                                                  2015. gada   .
 
 
 
NOLIKUMS
„Par noteikumiem kā notiek pircēja iegādāto preču atgriešana Pārdevējam. Garantijas saistību nodrošināšanas kārtība”
 
1.VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI
 
1.1. Šis Nolikums ir neatņemama Līguma (Pielikums Nr.1) sastāvdaļa. Preces atgriešana ir iespējama tikai tajos gadījumos, kuri ir paredzēti šajā Nolikumā. Citi preču atgriešanas gadījumi un veidi ir pieļaujami tikai vienojoties Pircējam un Pārdevējam.
1.2. Obligāts visu pieļaujamo atgriešanas gadījumu nosacījums ir iesaiņojuma un Preces veselums un tīrība, kā arī svītru koda ar pasūtījuma numuru esamība uz iesaiņojuma, vai arī tieši uz pašas detaļas. Ja iesaiņojuma nav, tas ir netīrs vai bojāts, tad Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam preces atgriešanu.
1.3. Gadījumā ja mainās kādu preču grupu piegādes (nosūtīšanas) noteikumi, tad Pārdevējs patur sev tiesības mainīt Preces atgriešanas nosacījumus, kuri nav aprakstīti šajā Nolikumā. Šajā gadījumā Pārdevējam ir jāinformē Pircēju ar jebkuru pieejamo sakaru līdzekli.
 
2.ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA
 
2.1. Preces atgriešana ir iespējama
2.1.1. Pāršķirošana/šķirošanas kļūda
2.1.1.1. Preces atgriešana notiek pēc parametra „Piegādātāja kļūda”, kuras gadījumā Pircēja saņemtajā iesaiņojumā atrodas Prece, kas neatbilst pasūtītajam numuram vai arī ir sajauktas Preces uzstādīšanas puses „labā puse – kreisā puse”, vai arī Pircēja saņemtā Prece ir ar citu numuru, kurš atšķiras no pasūtītā un šī iemesla dēļ Prece nevar kalpot kā nomaiņas līdzeklis pasūtītajai.
2.1.1.2. Termiņš Preces atgriešanas (apmaiņas) pieteikuma iesniegšanai ir 15 dienas, skaitot no Preces nodošanas dienas Pircējam, ja Preces piegādes veids ir „saņemt noliktavā”, vai arī. Izmantojot citus Preces piegādes paņēmienus Pircējam, atgriešanas (apmaiņas) pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 20 dienas.
2.1.1.3. Atgrieztajai Precei ir jāatbilst punkta 1.2. nosacījumiem. Ja šķirošanas kļūda ir acīm redzama, tad Pircējs par to nekavējoties informē Pārdevēja pārstāvi (savu menedžeri), saņem no tā apstiprinājumu par atgriešanas izskatīšanu un noformēšanu, un nosūta Preci uz Pārdevēja atrašanās vietas adresi. Gadījumā ja no Pārdevēja nav saņemts apstiprinājums, vai arī ja Pircējs patvarīgi ir nosūtījis Preci, Pārdevējs par Preci neatbild.
2.1.1.4. Pārdevējs neatbild par detaļas numuru vai to ražotāju nomaiņu, gadījumos kad pats transporta līdzekļa ražotājs ir veicis šādas izmaiņas. Preces atgriešana (apmaiņa) šajos gadījumos nenotiek. Ir iespējama tikai cenas saskaņošana starp Pircēju un Pārdevēju atbilstoši tajā brīdī spēkā esošajai ražotāja cenu lapai.
2.1.1.5. Gadījumā ja ir nomainīts numurs, pirms Preces atgriešanas noformēšanas ir jāpārliecinās par to, vai numurs ir nomainīts nepareizi. Ja numurs ir nomainīts pareizi, tad Prece atgriešanai netiek pieņemta.
2.1.1.6. Gadījumā ja Preces atgriešanas cēlonis ir šķirošanas kļūda, tad Pārdevējs bez naudas līdzekļu atgriešanas Pircējam patur sev tiesības apmainīt Preci un pēc tam nosūtīt apmainīto preci uz Pircēja adresi, ja to ir iespējams veikt saprātīgos termiņos pusēm vienojoties.
 
2.1.2. Brāķis
2.1.2.1. Līdzīga atgriešana notiek arī „Piegādātāja kļūdas” gadījumā, kad Pircējs, saņem Preci ar noteiktiem nenovēršamiem ārējiem defektiem (sasista, salauzta, utt.). Pie tam, ir jāņem vērā tas, ka Prece ar šādiem defektiem neder uzstādīšanai transporta līdzeklī. Vienas dienas laikā pēc Preces saņemšanas par to ir jānosūta vēstule Pārdevējam uz e-pasta adresi (info@autospares.lv). Pēc atgriešanas jautājuma saskaņošanas ar Pārdevēju, Pircējs informē Pārdevēja pārstāvi (savu menedžeri), lai sagatavotu atgriešanas pieprasījumu ar atbilstošo pamatojuma komentāru. Bojātā Prece veselā iesaiņojumā tiek nosūtīta atpakaļ uz Pārdevēja noliktavu. Preces norakstīšanu un naudas līdzekļu atgriešanu uz Pircēja konta Pārdevējs veic tikai pie nosacījuma, ja Pircējs ir ievērojis visas darbības informēšanā un brāķētās Preces nosūtīšanā.
2.1.2.2. Pircējs, kurš veicot pasūtījumu ir izvēlejies saņemt preci pārdevēja noliktavā - „saņemt noliktavā”, pārbauda Preces mehāniskos bojājumus tieši pirms tās saņemšanas. Pēc tam kad Pircējs ir saņēmis Preci un parakstījies pavadzīmē Pārdevējs pretenzijas nepieņem.
2.1.2.3. Visas pretenzijas par nodotās (nosūtītās) preces pilnīgu nokomplektēšanu un sortimentu tiek pieņemtas 3 (trīs) dienu laikā no saņemšanas brīža.
2.1.2.4. Prece (virsbūves detaļas), kurai ir tādi bojājumi, kas ir labojami sagatavojot preci krāsošanai un uzstādīšanai uz automašīnas, netiek pieņemta atgriešanai (apmaiņai). Izņēmuma gadījumos Pārdevējs var piedāvāt atlaidi Preces cenai. Plastikāta korpusa detaļas, kuras tiek krāsotas un kurām ir norīvētas vietas, skrāpējumi un citi bojājumi, kā arī visi Preču veidi, kuri var tikt atjaunoti tās turpmāk uzstādot uz transporta līdzekļa, paliek pie Pircēja. Atlaides piegādes laikā nenozīmīgi bojātu Preču atjaunošanai Pircējs galējam patērētājam piešķir patstāvīgi pusēm vienojoties.
 
3.PĀRDEVĒJA GARANTIJAS PIENĀKUMI UN PIRCĒJA SAISTĪBAS SNIEDZOT PRECEI GARANTIJAS, RŪPNĪCAS BRĀĶIS (SLĒPTIE DEFEKTI), KURI NOSKAIDROTI EKSPLUATĀCIJAS LAIKĀ
 
3.1. Garantijas sniegšana oriģinālajai Precei.
3.1.1. ”Oriģināla” ir Prece, kuru Pārdevējs ir saņēmis no transporta līdzekļa izgatavotāja, ko apstiprina atbilstošs iesaiņojums vai izgatavotāja preces zīme, kas ir atspoguļota uz Preces.
3.1.1.1. Garantija tiek sniegta uz termiņu 12 mēneši un tā sākas no brīža, kad Pircējs ir saņēmis Preci. Pircējam ir tiesības uz Preces garantijas apkalpošanu tikai pie nosacījuma, ja Prece transporta līdzeklī tiek uzstādīta pie atbilstošā izgatavotāja oficiāli pilnvarotā servisā ievērojot visas ražotāja rekomendācijas un prasības.
3.1.1.2. Pircējam ir jānodrošina Preces uzstādīšana pie atbilstošā oficiālā izplatītāja un, iestājoties garantijas gadījumam, jāsaņem atbilstošā dokumentu pakete, kas apstiprina detaļas rūpnīcas brāķi, un kopā ar detaļu tā ir jānosūta uz Pārdevēja adresi, lai tiktu veikta turpmākā norakstīšanas (garantijas apmaiņas) procedūra.
3.1.1.3. Oriģinālās elektriskās Preces nevar tikt atgrieztas (apmainītas). Garantija uz oriģinālajām elektriskajām detaļām darbojas tikai tajā gadījumā, ja Prece tiek uzstādīta transporta līdzeklī pie atbilstošā izgatavotāja oficiālā izplatītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja. Pie tam, garantiju Pircējs realizē caur atbilstošā izgatavotāja oficiālo izplatītāju vai tā pilnvaroto pārstāvi, Pārdevējs apņemas piegādāt visus nepieciešamos dokumentus.
 
 
 
 
 
3.2. Garantijas sniegšana neoriģinālajām precēm (Aizvietotājiem).
 
3.2.1. “Neoriģināla” (Aizvietotājs) ir Prece, kura ir saņemta no citiem ražotājiem, ko apstiprina atbilstošais iesaiņojums un uz tā uzrakstītais Preces kataloga (detaļas) numurs. Garantijas termiņš sastāda 12 (divpadsmit) mēneši, skaitot no dienas, kad Pārdevējs ir nodevis preci Pircējam. Informācija tiek ņemta no Pārdevēja informācijas bāzes. Garantijas izpildes nosacījums – Preces uzstādīšana sertificēta un attiecīgi aprīkotā auto servisā ievērojot visas ražotāja rekomendācijas un prasības. .
3.2.1.1. Iestājoties garantijas gadījumam un ievērojot garantijas termiņu, Preci kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem Pircējs nosūta uz Pārdevēja adresi, lai veiktu turpmāko norakstīšanas (garantijas apmaiņas) procedūru pēc tam, kad ir izskatīti Pircēja piestādīti dokumenti un Pārdevējs ir pieņēmis pozitīvu lēmumu.
3.2.1.2. Atjaunotās neoriģinālās detaļas (stūres sviras, stūres pastiprinātāja sūkņi, ūdens sūkņi, utt.) garantijas atgriešanai (nomaiņai) pakļautas tikai pie nosacījuma ja Pircējs veic neatkarīgu Preces ekspertīzi. Pēc šo darbību izpildes Prece kopā ar neatkarīgā eksperta slēdzienu tiek nosūtīta uz Pārdevēja adresi. Preces norakstīšana ar tai sekojošu naudas līdzekļu atgriešanu Pircējam tiks veikta tajā gadījumā, ja neatkarīgās ekspertīzes slēdziens viennozīmīgi norāda to, ka Preces darbības nedarbošanās cēlonis ir rūpnīcas brāķis.
3.2.1.3. Pircēja pasūtītā neoriģinālā elektriskā Prece nevar tikt atgriezta (apmainīta).
3.2.1.4. Visas Preces, kuras tiek pakļautas garantijas gadījumiem (brāķis) un ir norādītas punktā 3.2.1.1., kā arī tās preces, kuru garantijas laiks ir beidzies, uz Pārdevēja adresi var tikt nosūtītas tikai ar Pārdevēja rakstisku piekrišanu. Pie tam. Brāķēta Prece var tikt pieņemta izskatīšanai tikai ja ir sekojoši dokumenti:
1.      Pasūtījums – norīkojums par Preces uzstādīšanai transporta līdzeklī, ko ir izrakstījis attiecīgi sertificēts auto serviss vai arī atbilstošais oficiālais izplatītājs;
Pasūtījums – norīkojums obligāti satur sekojošo informāciju:
a)      Transporta līdzekļa valsts numurs
b)      Īpašnieka vārds un uzvārds
c)      Transporta līdzekļa marka, dzinēja tips
d)      Konkrētās detaļas uzstādīšanai izpildītie darbi un to izmaksas, kā arī pavadošie obligātie darbi, kuri jāveic saistīto mezglu un agregātu nomainīšanai
e)      Transporta līdzekļa identifikācijas numurs – VIN kods (17 zīmju numurs, kas ir ierakstīts transporta līdzekļa tehniskajā pasē.
 1. Servisa atbilstības sertifikāts konkrēto darbu veida izpildīšanai ar obligātu pielikumu;
 2. Maksājuma dokumenti, kuri apstiprina servisa pakalpojumu apmaksu (kases čeka kopija);
 3. Uz firmas veidlapas uzrakstīts servisa slēdziens par Preces darba nespējas cēloņiem;
 4. Pilnībā aizpildīts akts par Preces bojājumiem. Akta veidlapu elektroniskā veidā Pārdevējs iesniedz Pircējam, lai, iestājoties garantijas notikumam, to patstāvīgi aizpildītu.
 
3.2.1.5. Gadījumā, ja Pircēja pretenzija par Preces kvalitāti (brāķi) Pārdevējam tiek iesniegta par rezerves detaļām, kuras ietilpst stūres mehānisma grupā un (vai) ritošajā daļā (automobiļa piekarē), tad bez punktā 3.2.1.4. norādītajiem dokumentiem ir nepieciešams papildus dokuments. Pircējs nosūta uz Pārdevēja adresi transporta līdzekļa piekares un stūres mehānisma diagnostikas aktu, kas autorizētā un attiecīgi aprīkotā servisā ir veikts pirms detaļas uzstādīšanas. Atzīmēm diagnostikas aktā ir jāapzīmē transporta līdzekļa ritošās daļas stāvokli. Bez minētā akta Pircēja pretenzija par stūres mehānisma grupas detaļu un (vai) ritošās daļas detaļu kvalitāti (brāķi) tiks noraidīta.
3.2.1.5. Ja trūkst kāds no iepriekš minētajiem dokumentiem, ja garantijas dokumenti nav atbilstoši vai ir nepareizi (neprecīzi, ar kļūdām, nevīžīgi) aizpildīti, tad tas izraisa garantijas gadījuma izskatīšanas atteikumu.
3.2.1.6. Pārdevējs patur sev tiesības apmainīt rūpnīcas brāķa dēļ no darba ierindas izgājušo preci, vai arī atgriezt klientam naudas līdzekļus.
3.2.1.7. Ja rodas strīds starp Pārdevēju un Pircēju par cēloņiem kāpēc Prece ir izgājusi no ierindas, tad Pārdevējam ir tiesības veikt Preces kvalitātes pārbaudi (ekspertīzi). Ja Preces kvalitātes pārbaudes (ekspertīzes) rezultātā tiek noskaidrots, ka Prece ir sabojājusies nevis slēpto rūpnīcas defektu dēļ, bet kādu citu cēloņu dēļ, par kuriem Pārdevējs neatbild, tad prece tiek atgriezta Pircējam. Pie tam, visus izdevumus Preces kvalitātes pārbaudes (ekspertīzes) izpildei, kuri ir radušies Pārdevējam, apmaksā Pircējs.
 
4.APSTĀKĻI, KURI IZSLĒDZ PRECES ATGRIEŠANU
 
4.1. Pircējs ir nepareizi izvēlējies Preces kataloga numuru. Pircējs atbild par pareizā Preces kataloga numura izvēli, ja vien nav pieprasījis preces atbilstības pārbaudi. Pārdevējs neatbild par “Salīdzināšanas (mijnorādes) kļūdām”, kā arī neatbild par
3. mijnorādes līmeņa detaļu atbilstību Pircēja norādītajam transporta līdzeklim.
4.2. Pārdevēja atbildība tiek ierobežota ar Pircēja pasūtītās Preces piegādi atbilstoši noteiktā izgatavotāja kataloga Preces numuram, skat. p. 3.1.1. un 3.2.1.
4.3. Tiek izslēgta tādas Preces atgriešana, kuras piegādes termiņu ir ietekmējuši neparedzēti apstākļi (piegādes kavējumi, preces muitas apstrāde, valsts varas iestādes, utt.).
4.4. Garantija uz Preci neattiecas sekojošos gadījumos:
·        Prece ir bojāta ceļu satiksmes negadījumā vai neuzmanīgas ekspluatācijas rezultātā;
·        Transporta līdzekļa degvielas apgādes sistēmā un izplūdes gāzu izvades sistēmā izmantojamas Preces bojājumi, ja tie radušies nekvalitatīvas degvielas izmantošanas rezultātā (tajā skaitā no piesārņojuma, etilētā benzīna vai sezonai neatbilstošas dīzeļdegvielas izmantošanas);
·        Bojājumi (tajā skaitā arī piekares un stūres mehānisma), kuri radušies neuzmanīgas vadīšanas rezultātā uz nelīdzena ceļa, kas ir saistīta ar sitienu slodzi pa automašīnas detaļām;
·        Troksnis (čīkstoņa, gaudošana) bremzēs;
·        Ārēji bojājumi stiklos un korpusā, apgaismes ierīcēs;
·        Ekspluatācijas nodilums un dabiskā stāvokļa maiņa (tajā skaitā novecošana) tādām Precēm kā stiklu tīrītāji, pievadīšanas siksnas, bremžu kluči un loki, sajūga diski, aizdedzes sveces, utt.;
·        Izlietojamās detaļas un materiāli (tajā skaitā eļļa, filtri, drošinātāji, lampas, utt.);
·        Pa pāriem nenomainītas automašīnas ritošās daļas detaļas (atsperes, amortizatori, stabilizatori, balsti, sviras un utt.);
·        Amortizatoriem, kuri ir nomainīti skaitā mazāk kā 2 gabali uz vienu transporta līdzekļa asi, nenomainot aizsardzības komplektus (atbalsts + putekļu aizsargi) un uzstādīšanas komplekta (Makfersona balsta augšējais atbalsts).
 
4.5. Pārdevējs patur tiesības atteikt Pircējam garantijas gadījumu apmierināšanu, ja nav Preces iesaiņojuma tajā veidā, kādā Prece sākotnēji tika saņemta.
4.6. Saskaņotās atgriešanas termiņš tiek noteikts 20 kalendārās dienas, skaitot no atgriešanas saskaņošanas ar Pārdevēju. Pārsniedzot šo termiņu Pārdevējs patur sev tiesības nepieņemt atgriezto preci.
 
5.PĀRDEVĒJA GARANTIJAS SAISTĪBAS UN PIRCĒJA PIENĀKUMI PIEPRASOT GARANTIJAS, RŪPNĪCAS BRĀĶIS, KAS IR NOSKAIDROTS PIRMS EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANAS
 
5.1. Preces, kurām ir acīm redzams rūpnīcas brāķis, kas ir noskaidrots pirms preces uzstādīšanas, var tikt nosūtītas no Pircēja uz Pārdevēja adresi, lai veiktu turpmāko norakstīšanas (garantijas apmaiņas) procedūru. Šajā gadījumā nav nepieciešams ekspertīzes slēdziens.
5.2. Preces, kurām ir izteikti neredzams rūpnīcas brāķis, kas pēc Pircēja domām ir noskaidrots pirms Preces uzstādīšanas, var tikt nosūtīts no Pircēja uz Pārdevēja adresi, lai veiktu turpmāko norakstīšanas (garantijas apmaiņas) procedūru. Šajā gadījumā ir nepieciešams ekspertīzes slēdziens.
5.3. Saskaņā ar p.5.1. un 5.2. tiek noteikts termiņš kādā Pircējam Prece ir jānosūta Pārdevējam 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā.
5.4. Pārdevējam ir tiesības veikt Preces kvalitātes pārbaudi un pēc tās rezultātiem vai nu veikt Preces norakstīšanu, vai arī atteikt Pircējam Preces nomaiņu
 
                                                                                 
 

 

PĀRDEVĒJS 

SIA "Genuine Autoparts"
Juridiskā adrese: Daugavgrīvas 31b, LV1007, Latvija
Pasta adrese: Daugavgrīvas 31b, LV1007, Latvija
IBAN: LV56HABA0551027667289
Banka: AS "Swedbank"
SWIFT HABALV22
PIRCĒJS

Juridiskā adrese:
Deklarētā adrese
rēķins: 
Banka:


 

 

 ___________________________________


 


___________________________________

/ ___________________________ /